Articles

LIGJ Nr.7843, datë 13.7.1994 PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME

LIGJ Nr.7843, datë 13.7.1994 PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave, KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME N Shfaq më shumë