Bashkepronesia ne banesa

Bashkepronesia ne banesa

  Blerja e bashkepronesise se banesave apo ne komunikimin e perditeshem "siperfaqa e perbashket", ka qene dhe mbetet nje pike e nxehte debati mes bleresit dhe shitesit te prones. Keto m2, qe shiten me te njejtin cmim si siperfaqa e banueshme hipotekore, dhe jo rralle sipas zonave me cmime shume te kripura, mbeten nje problem qe kushtezon apo deshton shume negociata mes paleve. 

   C' fare eshte siperfaqa e perbashket? Kush i paguan m2 te siperfaqes se perbashket? Ku bazohen ne ligj?

Tema eshte shume e gjate dhe e nderlidhur ne disa ligje apo akte normative, per kete arsye, nisur nga ky shkrim, permes disa artikujve ne ditet pasardhese do publikojme nje permbledhje te ligjeve. (shenimi *Info PRONA)

       LIGJI I BASHKEPRONESISE NE BANESA

***  Për përcaktimin e procedurave të krijimit të bashkpronësisë në banesa. ***
Data e hyrjes ne fuqi: 05/10/1993
Propozuar nga: Ministria e Ndërtimit, Strehimit dhe Rregullimit
Data e miratimit: 05/10/1993
Statusi: Ne fuqi     Data: 05/10/1993
Numri i fletores zyrtare: 8  Data e fletores zyrtare: 07/10/1993
Fushat e veprimit te aktit: Bashkepronesia
Faqja e fletores zyrtare: 485   Numri: 214    Fletorja zyrtare: 0 - 9

 

V E N D I M

Nr.214, datë 10.5.1993

PER PERCAKTIMIN E PROCEDURAVE TE KRIJIMIT TE BASHKEPRONESISE NE BANESA

Në mbështetje të ligjit nr.7688, datë 17.3.1993 "Për bashkëpronësinë në banesa", me propozimin e Ministrisë së Ndërtimit, të Strehimit dhe Rregullimit të Territorit, Këshilli i Ministrave

 V E N D O S I :

1. Ndërmarrjet komunale të banesave, duke vepruar në emër të shtetit, të krijojnë bashkëpronësinë në banesat që privatizohen.

2. Për çdo ndërtesë me më shumë se një pronar, ndërmarrjet komunale të banesave do të krijojë bashkëpronësinë, duke plotësuar aktin e bashkëpronësisë që është pjesë e këtij vendimi, dhe duke e regjistruar atë në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme të rrethit ku ndodhet ndërtesa.

3. Asnjë apartament i bashkëpronësisë nuk mund të kalojë nga pronësia shtetërore në pronësi individuale të qytetarëve, pa u bërë regjistrimi i aktit të bashkpronësisë.Në rastet kur është kryer privatizimi i banesave, të merren masa për regjistrimin e tyre sipas procedurave të përcaktuara në këtë vendim.

4. Regjistrimi i bashkëpronësisë do të bëhet në fletë të veçanta, sipas formularit 1 të bashkëngjitur, në të cilin do të pasqyrohen adresa e ndërtesës në bashkëpronësi, identiteti i pronarit të njësisë (apartamentit/lokalit), numri i njësisë, sipërfaqja në metra katrorë e saj, numri i dhomave dhe i mjediseve të tjera që janë pjesë e njësisë, si dhe kuota e pjesëmarrjes në bashkëpronësi. Në këtë fletë do të regjistrohen edhe ndryshimet e mëvonshme të mundshme të pronësisë mbi njësinë.

5. Pronarit të çdo njësie do t'i jepet një dokument pronësie për njësinë dhe kuotën e tij përkatëse të bashkëpronësisë në pronën e përbashkët, sipas formularit 2 të bashkëngjitur.

 

6. Shteti do të vazhdojë të jetë pronar i apartamenteve që nuk do të privatizohen. Për sa kohë që shteti do të jetë pronar i një a më shumë njësive në një bashkëpronësi, shteti do të jetë anëtar i asamblesë së pronarëve dhe do të ketë të gjitha të drejtat e detyrimet që parashikon ligji për të gjithë anëtarët. Pas mbarimit të efekteve të caktuara në ligjin "Për privatizimin e banesave shtetërore", Enti Kombëtar i Banesave do të përfaqësojë shtetin duke marrë pjesë në asamblenë e pronarëve për administrimin e bashkëpronësisë.

7. Shteti, nëpërmjet Entit Kombëtar të Banesave, do të vazhdojë të kujdeset për administrimin dhe mirëmbajtjen e njësive që nuk janë privatizuar, banorët e të cilave do të paguajnë qiranë sipas dispozitave në fuqi.

8. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Ministria e Ndërtimit, Strehimit dhe Rregullimit të Territorit, Ministria e Drejtësisë dhe bashkitë e qyteteve.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE

ALEKSANDER MEKSI

 

* shenim: ne artikullin pasardhes do te publikojme Detyrimet e bashkepronesise. Per te pasur informacione me te shpejta dhe te perditesuara, mund te na vizitoni edhe ne faqen tone te facebook

   # like  us in                       http://facebook.com/RealEstateinAlbania

   # or follow us in google +  https://plus.google.com/collection

 

Artikullin mund ta shperndani me miqte tuaj